Ukoliko želite da se bavite uzgojom borovnica, odnosno podignete zasad i počnete sadnju i proizvodnju, najbitnija stvar na koju morate da obratite pažnju pre bilo kakve investicije je priprema vode za zalivanje borovnice, odnosno kvalitet vode za navodnjavanje koja će se koristiti.

Nažalost, većina voda u Srbiji nije dobrog kvaliteta kada je u pitanju voda za borovnice, tako da je potrebno ugraditi sistem filtracije vode zalivnog sistema kako bi biljke pravilno napredovale i dale maksimalan plod.

Za zalivanje borovnica potrebna je velika količina vode (oko 250 litara vode na 10 m2 nedeljno).

Naravno, podrazumevamo da imate zemljište na kojem ćete raditi uzgoj borovnice, pošto je kvalitet zemljišta još jedna bitna stavka.

Zemljište za borovnice

Priprema vode za zalivanje borovnice

Sadnice borovnice uspevaju na zemljištu sa kiselim karakteristikama, odnosno ph vrednošću od 4 do 5.5.

Voda koja se koristi za potrebe navodnjavanja utiče na pH vrednost i može je povećati ili smanjiti na vrednost koja onemogućava prinos.

Koren biljke borovnice se nalazi plitko u zemlji tako da je kvalitetna voda neophodna kako bi se biljka pravilno razvijala i kako bi se omogućio pravilan razvoj korenovog sistema.

Takođe, potrebno je obratiti pažnju i na đubriva koja se koriste.

S obzirom da se u 90% slučajeva za navodnjavanje koristi voda iz bunara koji se buši na lokaciji uzgoja borovnice, neophodno je da znate kvalitet vode i kako da vodu prilagodite strogim pravilima koja borovnica zahteva.

Kakav kvalitet vode za navodnjavanje borovnice je potreban?

Najvažniji parametri kvaliteta vode potrebni za borovnice:

EC vode (elektroprovodljivost vode)

Elektroprovodljivost vode zavisi od koncentracije jona koji se u njoj nalaze.

Koncentracija soli u vodi i ukupne rastvorene materije se koriste za određivanje elektroprovodljivosti vode.

Pozitivno naelektrisani joni koji se nalaze u vodi su joni natrijuma, kalijuma i magnezijuma.

Negativno naelektrisano joni su sulfati, hloridi i karbonati.

Vrednosti elektroprovodljivosti vode potrebne za navodnjavanje borovnice treba da budu između 50 i 500 µS/cm.

Idealno je da EC vode za borovnice bude što niža dok je 500 µS/cm gornja granica koja se toleriše.

Npr. Dozvoljenja vrednost EC za vodu za piće je do 2000 µS/cm, što znači da je gotovo nemoguće zalivati borovnice vodom direktno iz vodovoda pre njenog tretmana nekim od filtera za vodu.

Povećana elektroprovodljivost ukazuje na to da su u vodi pored korisnih mikroelemenata prisutni i natrijum i bikarbonati koje imaju negativan uticaj na prinose i rast.

Više o elektroprovodljivosti pročitajte ovde.

pH vrednost vode

U hemiji, pH predstavlja koncentraciju vodonikovih jona u rastvoru (vodi).

Niža pH vrednost znači da je više vodonikovih jona u rastvoru, dok viša pH znači manje vodonikovih jona.

Prosto rečeno, pH skala od 1 do 14 meri kiselost ili alkalnost tečnosti.

U sredini ove skale je neutralna vrednost od 7, kao što je vrednost destilovane vode.

Znači pH vrednost pokazuje količinu naelektrisanih čestica (vodonikovih jona) u vodi.

Na osnovu tih čestica se određuje da li je voda kisela ili alkalna.

pH vode je jedan od najvažnijih faktora koje utiču na prinos borovnice.

Već smo rekli da je idealna pH vrednost zemljišta za borovnice od 4 do 5.5 (kisela sredina).

Ukoliko voda nije adekvatna za borovnicu doćiće do poremećaja pH vrednosti zemljišta i neuspeha u uzgajanju borovnice.

Više o pH parametru pročitajte ovde.

Tvrdoća vode

Tvrda voda je u ona u kojoj se nalazi velika količina rastvorenih minerala i drugih elemenata, najviše soli kalcijuma i magnezijuma.

Iako su ovi elementi neophodni biljkama, povećana koncentracija utiče na usvajanje prehrane biljaka, odnosno dolazi do zadržavanja prehrane u cevima.

Takođe, povećana tvrdoća vode utiče na stvaranje kamenca u cevima, a naročito kod sistema kap po kap i dolazi do slabijeg dotoka vode.

Ukoliko se zemljište dugo zaliva tvrdom vodom može doći i do promene pH vrednosti zemljišta.

Idealna tvrdoća vode za borovnice je od 2 do 10 °dh (Nemački stepen tvrdoće), odnosno potrebna je meka voda.

Stepen tvrdoće vode

 

Više o tvrdoći vode pročitajte ovde.

Količina natrijuma

Povećana koncentracija natrijuma u vodi (više od 60 gr na 1.000 litara) utiče negativno na razvoj biljke i kvalitet plodova. (1)

Analiza vode za uzgoj borovnice

Pre samog podizanja zasada borovnice potrebno je uraditi analizu vode u zavodu za javno zdravlje, a pored toga savetujemo i analizu u nekoj od privatnih laboratorija kako bi se dobili maksimalno precizni rezultati.

S obzirom da je se u najvećem broju slučajeva navodnjavanje vrši vodom iz bunara, nakon bušenja bunara odnesite vodu na analizu.

Više o bušenju bunara možete pročitati ovde.

Ovde ćemo vam pokazati kakvi su parametri vode iz bunara na jednoj lokaciji na kojoj smo prečišćavali vodu iz bunara.

Nakon urađene analize ove vode ustanovljena je povećana koncentracija nitrita u vodi, kao i aerobnih mezofilnih bakterija, tako da ova voda nije pogodna za navodnjavanje borovnica ukoliko se pre toga ne izvrši tretman vode.

Analiza bunarske vode

Prvi i osnovni korak pre izbora filtera za prečišćavanje vode iz bunara jeste uobičajena analiza vode iz bunara.

Značajno je da voda kojom se bunar snabdeva bude:

  • higijenski ispravna
  • da je bunar propisno izrađen i lociran na dovoljnoj udaljenosti od potencijalnih izvora zagađenja (deponije otpada, hemijska skladišta ili ispuštanje hemikalija, kanalizacija, industrijske deponije, mulj, poljoprivredni objekti).

Filteri za zalivanje borovnice

Najefikasniji način za tretiranje vode za borovnice su reverzna osmoza i jonoizmenjivači.

Na ovaj način se dobija demineralizovana voda male elektroprovodljivosti i tvrdoće.

Za prečišćavanje vode za navodnjavanje borovnica preporučujemo:

Aqua Soft Pro profesionalni omekšivač vode 

Ukoliko vam je potrebno da smanjite provodljivost vode i tvrdoću vode, kao i da dobijete vodu maksimalnog kvaliteta za borovnice, preporučujemo filtere koji rade na principu reverzne osmoze i jonoizmenjivača.

Aqua Soft Pro

Besplatna montaža / Garancija 2 godine

  • potpuno uklanjanje kamenca (smanjenje tvrdoće i EC) korišćenjem principa jonske izmene
  • velikie količine demineralizovane vode za navodnjavanje borovnica
  • voda prerađena u AquaSoft aparatu izlazi optimalnog kvaliteta za zalivanje borovnica.
  • zahvaljujući AquaSoft aparatu za omekšavanje vode, cevi i sistem kap po kap će imati mnogo duži vek trajanja.

Sediment Filter 

Najčešći i neizbežan problem u vezi sa bunarskom vodom jesu prekomerne količine peska.

Voda iz bunara je zbog toga često zamućena.

Najbolja opcija za eliminisanje peska i drugih nečistoća je Sediment filter.

Pre propuštanja vode kroz omekšivač potrebno je filtrirati krupnije nečistoće.

Sediment fiter za mehaničku filtraciju

Besplatna montaža / Garancija 2 godine

Pravi izbor za zdravlje Vaše porodice, na samo jedan klik od Vas