Demineralizovana voda je voda iz koje je najveći deo minerala uklonjen.

Ovakva voda je neophodna za većinu industrijskih procesa i u komercijalnim primenama.

S druge strane, česmovača i voda za piće generalno sadrže rastvorene minerale.

Pre nego što uklonite minerale uz vode, odnosno demineralizujete vodu, treba da znate koji su to minerali i kako se oni uklanjaju.

U kućnim uslovima, najefikasniji metod demineralizovanja vode je uz pomoć reverzne osmoze.

Reverzna osmoza pored uklanjanja minerala eliminiše i razna zagađenja koja se nalaze u vodi.

Ali, krenimo redom.

Šta je demineralizovana voda (DEMI voda)?

Demineralizovana voda

Ovakva voda se skraćeno zove i DEMI voda.

Voda koju obično koristite za piće u sebi sadrži određene minerale. Te minerale i soli voda pokupi prilikom prirodnog filtriranja kroz stene i zemljište. Koji će minerali biti u vodi, zaisi od tipa zemljišta ili podloge kroz koji voda prolazi. Ukoliko je zemljište bogato krečnjakom voda će biti bogata kamencom, odnosno biće tvrda voda.

Pored minerala voda će prilikom prolaska kroz različite tipove podloge pokupiti i soli i metale. Minerali, soli i metali zajedno predstavljaju ukupne rastvorene materije u vodi.

Demineralizovana voda je voda iz koje su skoro potpuno svi minerali, soli i metali eliminisani.

Koje su prednosti korišćenja demineralizovane vode?

Minerali u vodi mogu da oštete industrijske uređaje, utiču na pH vrednost poljoprivrednog zemljišta ili utiču na kvalitet proizvodnje farmaceutskih proivoda.

Demineralizovana voda predstavlja neutralnu počentu tačku u industrijskoj proizvodnji, omogućava poljoprivredncima kvalitetnije navodnjavanje zemljišta i štiti opremu, bojlere, grejače od štetnog uticaja soli i minerala.

Kada je reč o kućnim uređajima, minerali i soli u vodi utiču na trajanje grejača, mašine za suđe i veš, kafe aparata i svih ostalih uređaja koji koriste vodu. Takođe, voda sa većom količinom kamenca ostavlja fleke na sudoperi, lavabou, ogledalu. Minerali u tvrdoj vodi utiču na stvaranje taloga od sapuna prilikom tuširanja. Ukoliko se tuširate takvom vodu verovatno primećujete da je jako teško da isperete penu sa kose i kože. Takođe, kosa i garderoba nakon pranja u tvrdoj vodi budu krute.

Kada se uklone minerali iz vode poboljšava se i ukus vode. Iako ste možda mislili da voda koju pijete nema ukus, kada se demineralizuje ipak se primećuje razika. Minerali, hlor koji se koristi za dezinfekciju vode kao i organske materije u česmovači utiču na ukus.

Kako se voda demineralizuje?

Najčešće metode za demineralizaciju vode su destilacija, reverzna osmoza i dejonizacija vode. Destilacija i dejonizacija su metode koje se koriste za demineralizaciju vode u industriji, a reverzna osmoza je najčešća metoda koja se koristi u kućnim uslovima.

Demineralizacija vode – 3 najefikasnija načina:

1. Destilacija vode

Destilacija vode

Ovo je jedan od najstarijih načina tretiranja vode.

Kako se odvija proces destilacije?

Voda se nalazi u posudi i zagreva do tačke ključanja. Nakon ključanja dolazi do stvaranje pare koje se prikuplja i dolazi do kondenzacije i prevođenja vode iz gasnog u tečno stanje hlađenjem.

Prevođenjem vode iz tečnog u gasno stanje i obrnuto, rastvoreni minerali i soli se uklanjaju. Destilacijom se mikrobi kao što su protozoa i bakterije ‘umrtvljuju’ zbog ključanja vode. Takođe, destilacijom se uklanjaju tešku metali kao olovo, zatim sredstva za dezinfkeciju kao hlor i krupnija organska jedinjenja.

Iako destilacijom dolazi do proizvodnje vode visokog kvaliteta, sama destilacija nije praktična za kućnu upotrebu. Proces destilacije zahteva određenu opremu koja zauzima veliki prostor. Takođe, troškovi električne energije potrebne za destilaciju vode su veliki.

Destilacijom vode se ne uklanjaja sva zagađenja koja se nalaze u vodi sa česme. To se najviše odnosi na benzen i toluene koji putem pare završavaju u destilovanoj vodi. Da bi se uklonile ove materije pre destilacije potrebno je filtrirati vodu filterom sa aktivnim ugljem.

Alternativa za demineralizaciju vode u kućnim uslovima je reverzna osmoza.

2. Dejonizacija vode

Dejonizacija vode

Dejonizacija je komplikovaniji proces demineralizovanja vode koji se najčešće koristi u industriji za proizvodnju velikih količina demineralizovane vode.

Kako se odvija proces dejonizacije?

Dejonizacija predstavlja tok vode kroz dve specijalne kolone različitog naelektrisanja ispunjenim jonoizmenjivačkom smolom.

Jedna kolona je katjonska sa negativnim naelektrisanjem, a druga je anjonska sa pozitivnim naelektrisanjem. Smola ima ulogu izmenjivača – katjonski i anjonski izmenjivač olakšavaju razmenu jona koji uklanjaju minerale i proizvode čistu i bezbednu vodu.

Dejonizatori mogu biti sa jednim ili dva rezervoara. Oni sa dva rezervoara imaju jonizmenjivačke smole posebno u svakom rezervoaru, dok oni sa jednim rezervoaru imaju obe smole zajedno.

Kako oda prolazi kroz ove rezervoare, dolazi od jonoizmenjivanja tako da joni soli i minerala se zadrđavaju na određenoj smoli. Nekada se ovaj proces odvija nekoliko puta – onoliko koliko je potrebno da voda dostigne određeni nivo čistoće.

Iako je dejonizacija efikasna u eliminaciji minerala iz vode, nije efikasna u uklanjanju drugih kontaminata kao što si virusi, bakterije i organske materije.

Šta je dejonizovana voda?

Joni u vodi su naelektrisani atomi ili molekuli koji imaju pozitivno ili negativno naelektrisanje.

Kada se voda koristi u industrijskim procesima ili u laboratorijskim testovima, ovi joni se smatraju nečistoćama i potrebno je da se uklone. Kao što smo već rekli pozitivni joni su katjoni dok su negativni joni anjoni. Jonoizmenjivačke smole služe za uklanjanje ovih jona.

Tako dobijena voda se nazivana dejonizovana voda ili demineralizovana voda.

Koja je razlika između dejonizovane i demineralizovane vode?

Kao što samo ime kaže, demineralizovana voda je oslobođena minerala, a dejonizovana voda je oslobođena jona.

U oba slučaja dobijamo vodu kojim jednim imenom češće nazivamo demineralizovana voda, tako da razlike između demineralizovane i dejonizovane vode nema.

3. Reverzna osmoza (RO)

Reverzna osmoza

Filtriranje vode reverznom osmozom je najčešći vid demineralizacije vode u domaćinstvima.

Tokom osmoze, voda teče kroz polupropustljive mebrane iz pravca niže koncentracje rastvorenih materija u pravcu više koncentracije.

Osmoza se odvija dok god se dva prostora ne izjednače po koncentraciji rstvorenih materija.

Sila koja šalje vodu iz pravca manje koncentarcije u pravac veće koncentracije je osmotski pritisak,

U reverznoj osmozi se odvija proces prečišćavanja vode kroz specijalizovane membrane, u suprotnom smeru od osmoze.

Razlika u odnosu na osmozu je smer proticanja vode – kod reverzne osmoze voda se kreće iz pravca veće koncentracije rastvorenih materija ka pravcu sa manjom koncentracijom.

Osnova svake reverzne osmoze je membrana. Njen izgled je takav da ima mnogo manju veličinu pora od veličine bakterija ili parazita i upravo to je karakteriše jer eliminiše širok spektar zagađivača iz vode. Kod reverzne osmoze, voda se propušta kroz polupropusnu membranu koja sadrži veoma male pore. Membrana se nalazi u membranskom kućištu u kom podleže velikom pritisku.

Kad se voda pod pritiskom susretne s membranom, prolaze samo molekuli vode, a sve nečistoće se preusmeravaju u odvod. Ovako filtrirana voda je toliko čista se često koristi u medicinske svrhe.

Kada se koristi u domaćinstvima, filitriranje vode reverznom osmozom je efikasan način za proizvodnju čiste i ispravne vode za piće.

Ovakav način demineralizacije vode je i najjeftiniji, znatno povoljniji od destilacije i kupovine flaširane destilovane ili vode za piće.

Još jedna prednost reverzne osmoze je to što ovi filteri ne zauzimaju veliki prostor. Najčešće se postavljaju ispod sudopere.

Najbolji filteri za vodu ispod sudopere prečišćavaju i do 300l vode dnevno. Kada poredimo reverznu osmozu sa destilacijom, reverzna osmoza je efikasniji način da prečistite vode u domaćinstvu tako da vam bude dostupna u svakom trenutku.

RO je efikasna u eliminaciji minerala, soli i ostalij rastvorenih materija.

Ukoliko se koristi zajedno sa sistemima za omekšavanje vode, RO eliminiše i jone natrijuma koji dospevaju u vodu prilikom omekšavanja. U kombinaciji sa filterima sa aktivnim ugljem, RO uklanja i hlor kao i neprijatne mirise iz vode.

Koja je razlika između destilovane vode i demineralizovane vode?

Jedno od čestih pitanja kod kojih postoje nedoumice je razlika između destilovane i demineralizovane vode.

Kao što smo rekli, demineralizovana voda ili demi voda je prečišćena na taj način da je najveći deo minerala i soli kao što su kalcijum, sulfati, magnesijum i natrijum eliminisan.

Demineralizovana voda je različita od destilovane vode.

Destilovana i demineralizovana voda se proizvode drugačijom metodom tako da je i rezultat prečišćavanja drugačiji.

Tokom procesa demineralizacije uklanjaju se minerali.

Problem kod demineralizacije je da se ne eliminišu bakterije i virusi kao kod destilacije.

Destilacijom se uklanja 99.9% zagađenja.

Jednostavno rečeno, dok je destilacija efikasan način sa uklanjanje čestica, organskih materija, bakterija i virusa, demineralizacije nije.

Destilacija je mnogo efikasniji način prečišćavanja vode.

Mnogi proizvođači destilovane vode koriste obe metode za prečišćavanje da bi dobili najveći mogući kvalitet vode.

Razlog za ovo je da demineralizacijom se uklanjaju elementi u tragovima koji ne mogu da se uklone destilacijom.

Takođe, razlika je i u primeni ove vode.

Demineralizovana voda se koristu u industiji za različita ispiranja, u auto-perionicama, za akumulatore, kozmetici, destilerijama alkohola …

Destilovana voda se koristi u farmaceutskoj industriji, laboratorijama i u medicinske svrhe, u industriji hrane…

Demineralizovana voda i njena primena

Na našem tržištu najveća potreba za demineralizovanom vodom dolazi od strane destilerija kojima je ova voda neophodna u procesu proizvodnje.

Demineralizovana voda se u destilerijama koristi za razblaživanje alkoholnih pića.

Najveća prednost demineralizovane u odnosu na destilovanu vodu je u tome da ne utiče na ukus i aromu prilikom dodavanja, dok destilovana voda utiče na organoleptička svojstva (miris, ukus, boja).

Demineralizacija vode – ukratko:

Demineralizacijom se eliminišu joni soli, metala i minerala i proizvodi se demineralizovana vode.

Glavni načini za demineralizaciju su destilacija, dejonizacija i reverzna osmoza.

Destilacija i dejonizacija se koriste u industriji, dok je za kućnu upotrebu najefikasniji sistem za dobijanje demineralizovane vode reverzna osmoza.

Najčešća primena demineralizovane vode je u industriji i destilerijama.

Kako najefikasnije do demineralizovane vode?

Aqua Filter Srbija sa dugogodišnjim iskustvom u opremi za filtriranje vode vam nudi najbolji način za demineralizaciju vode, a to su nano stanice.

Nano stanice su profesionalni aparati za filtriranje vode namenjeni velikim postrojenjima, i imaju mnogo veće kapacitete od klasičnih uređaja namenjenih za kućnu upotrebu. Ovi aparati obezbeđuju veliki protok filtrirane vode koja je prečišćena pomoću najsavremenijih nano filtera.

Nano filtriranje predstavlja proces uklanjanja čestica veličine i do milionitog dela metra kroz metodu koja se naziva reverzna osmoza. Kad se voda pod pritiskom susretne s osmotskom membranom promera do 1 nanometra, prolaze samo njeni najčistiji delovi a sve nečistoće se preusmeravaju u odvod.

Ova metoda filtriranja se koristi za eliminisanje najsitnijih čestica. Nano filteri uklanjaju viruse, bakterije i druge mikroorganizme i čine vodu apsolutno bakteriološki ispravnom.
Ovako filtrirana voda je toliko čista se često koristi u medicinske svrhe, destilerije, prehrambenu industriju (pekare, mesare, poslastičarnice, poljoprivredne kombinate itd).

Nano stanice

Garancija 2 godine

Pravi izbor za zdravlje Vaše porodice, na samo jedan klik od Vas