Prečišćavanje vode za laboratorije je jedna od najvažnijih stvari kada su u pitanju laboratorijske analize.

Voda je najčešća supstanca koja se koristi za laboratorijske testove, a za uspeh analiza i testova neophodna je maksimalno prečišćena voda. Voda se koristi za čišćenje instrumenata, za razblaživanje pufera i reagenasa i kao osnova za ćelijske kulture.

Obična voda (česmovača) ne može da se koristi u ove svrhe jer sadrži različita zagađenja koja znatno utiču na rezultate testova. Ta zagađenja se odnose na bakterije, gasove, neorganske i organske materije.

Zbog toga je neophodno da se voda prečisti pre bilo kakve upotrebe u laboratorijama. Najčešće metode za prečišćavanje vode za laboratorije su reverzna osmoza, nanofiltracija, aktivni ugalj, jonska izmena, UV dezinfekcija.

Ovako prečišćena i filtrirana voda omogućava precizne i pouzdane rezultate laboratorijskih testova.

Preciscavanje vode za laboratorije

Najčešće metode prečišćavanja vode za laboratorije:

  • Adsorpcija: filteri sa aktivnim ugljem vezuje hlor i organske materije na svojoj površini metodom koja se naziva adsorpcija (1)
  • Demineralizacija vode: uklanjaju se minerali uz pomoć jonoizmenjivačkih smola (2)
  • Destilacija vode: metoda za dobijanje najčistije vode zagrevanjem vode i kondenzovanjem vodene pare (3)
  • Filtracija vode: najefikasniji filteri za vodu uklanjaju 99.9% zagađenja iz vode
  • Reverzna osmoza: Ovaj sistem predstavlja membranu koja je izrađena je od specijalnog materijala koji propušta samo male molekule vode, pa pod velikim pritiskom vode RO membrana sa jedne strane odbacuje nečistoće tj. koncentrovani rastvor-soli, pesak, teške metale, organske bakterije itd, a sa druge strane čistu vodu (permeat). (4)
  • Nanofiltracija: ovi filter imaju otvore od 5 nanometara koji su toliko mali da uklanjaju viruse, bakterije i druge mikroorganizme i čine vodu apsolutno bakteriološki ispravnom. Pored toga, nano filter će iz vode ukloniti arsen, azbest, olovo, kadmijum, živu, gvožđe i ostale materije koje su štetne po ljudski organizam.
  • UV lampa za dezinfekciju vode: UV lampe emituju kratkotalasno ultraljubičasto zračenje koje ima talasnu dužinu između 200 i 280 nanometara i eliminiše viruse, bakterije, plesan, gljivice i ostale patogene. UV sterilizatori koriste UV lampe za dezinfekciju vode za piće i uništavanje svih mikroorganizama koji se u njoj nalaze. (5)

Koji je najefikasniji filter za prečišćavanja vode za laboratorije?

Najefikasniji filter za vodu za laboratorije je Aqua Filter Pro, a u zavisnosti od količine vode koja vam je potrebna predlažemo vam i nano stanice.

Aqua Filter Pro je profesionalni aparat za prečišćavanje vode namenjen laboratorijama, ugostiteljskim objektima i sl.

Nano stanice poseduju nano filtere najnovije generacije koji eliminišu čestice veličine do 1 nanometra koristeći princip reverzne osmoze. Ovi nano filteri uklanjaju viruse, bakterije i druge mikroorganizme i čine vodu apsolutno bakteriološki ispravnom i pogodnom za korišćenje u medicinske svrhe.

Za detaljne informacije o prečišćavanju vode za laboratorije kontaktirajte nas na broj telefona 063 567 212

Pravi izbor za zdravlje Vaše porodice, na samo jedan klik od Vas