Šta je filtriranje vode?

Filtriranje vode je proces uklanjanja i smanjivanja koncentracije određenih materija u vodi, kao što su suspendovane čestice, bakterije, gljivice, virusi, paraziti, različite hemijske supstance, metali, mulj, pesak i sl.

Cilj filtriranja vode je dobijanje čiste vode za određenu upotrebu kao što je piće, za industriju, ili u medicinske svrhe.

Filtriranje vode se obično sastoji od nekoliko faza, a najčešće su to mehaničko filtriranje, reverzna osmoza, nano filtracija, jonska izmena, UV dezinfekcija.

Filtriranje vode prema nameni

Kada je u pitanju filtriranje vode prema nameni ono se deli na:

  • Prečišćavanje vode za piće
  • Omekšavanje vode
  • Destilacija vode (dejonizacija)
  • Demineralizacija vode

Sistemi za filtriranje vode

Filtriranje vode

Mehaničko filtriranje vode

Filter za vodu koji vrši mehaničko filtriranje, uklanjajući krupnije nečistoće (pesak, mulj, zemlju, rđu itd), naziva se sediment filter. U početnom koraku filtracije, prečišćavanje vode se odvija pomoću mrežice, koja funkcioniše kao sito. Zbog promera pora na mrežici, sprečava se prodiranje čestica veličine od 100 pa sve do 1 mikrona, koje nismo u mogućnosti da vidimo golim okom.

Postavljanjem sediment filtera, iz vode će se ukloniti sve čvrste materije koje se nalaze u njoj – rđa iz dotrajalih vodoinstalacija, čestice peska i zemlje, i bilo koje druge organske materije veličine do 100 mikrona. Mehaničko filtriranje nije uvijek dovoljno efikasno u uklanjanju svih nečistoća iz vode, pa se često koristi u kombinaciji s drugim metodama pročišćavanja vode kao što su nano filtracija i reverzna osmoza.

Mehaničko filtriranje se najčešće koristi pri filtriranju bunarske vode kako bi se uklonio pesak. Filtriranje bunarske vode pre korišćenja za piće je veoma važno, jer je takva voda često mikrobiološki neispravna.

Jonska izmena

Jonskom izmenom se omekšava voda zamenom jona magnezijuma i kalcijuma koji se nalaze u vodi jonima natrijuma. Na ovaj način se uklanjaju joni koji utiču na stvaranje kamenca i povećanje tvrdoće vode.

Omekšivači za vodu su aparati za totalno uklanjanje kamenca iz vode. Kamenac se sastoji od metala (gvožđe – Fe, mangan – Mn, magnezijum – Mg, kalcijum – Ca) i neorganskog dela CO3, SO4 itd. Kada se iz vode uklone metali ukloni se vezivno sretstvo za neorganski deo pa se ukloni i kompletan kamenac iz vode. Ovo se najbolje postiže korišćenjem jonoizmenjivača, hemijskih masa za vezivanje metala iz vode koje imaju sposobnost regeneracije sa manje aktivnim metalom poput Na (za regeneraciju se koristi SO NaCl).

Reverzna osmoza i nano filtriranje vode

 

Reverzna osmoza

Tehnologija nano filtracije kojom se uklanjaju najsitnije čestice veličine i do 1 nanometra (primera radi, bakterije su veličine 100-20.000 nanometara, COVID-19 virus je veličine oko 12 nanometara). Ovako prečišćena voda se često koristi u medicinske svrhe.

Reverzna osmoza je process uklanjanja rastvorenih materija u vodi prolaskom vode pod pritiskom kroz polupropljustive membrane pri čemu molekuli vode prolaze, a membrana zadržava zagađenja. Ova metoda uklanja čak i do 99% zagađivača kao što su soli, kamenac u vodi, molekuli na bazi masti i ulja, nitriti, pesticidi, sulfati, arsenik i različite supstance koje izazivaju oboljenja. Uklanja hlor i druge materije koje utiču na kvalitet vode.

Međutim, kako bi filtracija vode bila efikasna i kako bi dobili potpuno kvalitetnu i bakteriološki ispravnu vodu, pre nego što voda dođe do same membrane, mora da prođe kroz nekoliko faza filtracije (nekoliko filtera). Svrha pojedinih filtera je čišćenje vode, dok drugi obogaćuju vodu sa mineralima.

Više o reverznoj osmozi možete pročitati ovde.

UV lampa za dezinfekciju

UV dezinfekcija pitke vode je efektivan i jednostavan način za dobijanje mikrobiološki čiste vode, bez prisustva patogena. UV filteri za vodu su idealno rešenje kako bi se izbegle opasnosti na ljudski organizam i životnu sredinu, uzrokovane hlorisanjem vode.

Kako bi se postigla UV filtracija, voda se propušta kroz UV sterilizator. Nakon što mikroorganizmi (virusi, bakterije, gljivice itd) iz vode dođu u kontakt sa zračenjem iz UV lampe, oni se efektno uništavaju. Ovako se dobija čista voda, bez upotrebe štetnih hemikalija.

Važno je imati u vidu da se UV sterilizator postavlja na druge aparate za filtraciju vode i služi samo kao dodatak.

Ovo je jedan od najboljih načina za dezinfekciju vode. Više o UV lampama možete pročitati ovde.

Uređaji za filtriranje vode

Bokal za filtriranje vode (ne preporučujemo)

Bokali za filtriranje vode su često rešenje u domaćinstvu, ali postoji mnogo razloga zbog kojih ne preporučujemo njihovo korišćenje.

Zašto?

Bokali za filtriranje vode ne mogu ukloniti sve kontaminate koji se nalaze u vodi, poput teških metala, mikroplastike, bakterije, viruse i slično.

Takođe, većina bokala za filtriranje vode ima ograničen kapacitet, obično između 1 i 5 litara. To znači da ako vam treba velika količina vode, mora stalno da dosipate. Osim toga, ako koristite vodu za kuvanje, kapacitet bokala neće biti dovoljan za vaše potrebe.

Filteri za vodu ispod sudopere (preporučujemo)

filter ispod sudopere

Ovi filteri za vodu se postavljaju ispod sudopere i zauzimaju polovinu standardne širine sudopere (30 cm). Montiraju se veoma jednostavno. Jedan je od najefikasnijih kućnih filtera za vodu.

Aparati za direktno filtriranje vode

Aparati koji filtriraju vodu se povezuje direktno na dovod vode. Većina ovih filtera poseduje mogućnost grejanja i hlađenja vode. Ono što je prednost ovih uređaja u odnosnu na standardne aparate je da ne zahtevaju upotrebu plastičnih balona već direktno prečišćavaju gradsku vodu.

Omekšivači vode

Omekšivači garantuje potpuno uklanjanje kamenca. Koristeći princip jonske izmene i reverzne osmoze, omekšivač vode uklanja jone kalcijuma i magnezijuma koji ulaze u sastav kamenca i zamenjuje ih jonima natrijuma. Ovaj postupak traje dok se ne postigne određena zasićenost jonoizmenjivača, što zavisi od tvrdoće ulazne vode, i nakon zasićenja uređaj ulazi u mod regeneracije.

U modu regeneracije, dolazi do ponovnog procesa jonske izmene, ovog puta u obrnutom smeru – joni natrijuma se zamenjuju jonima kalcijuma i magnezijuma kako bi se jonska masa dovela u početno stanje, dok se sav kamenac odbacuje u kanalizaciju kroz otpadnu vodu. Nakon prolaska kroz sve modove, voda izlazi omekšana i potpuno oslobođena od kamenca.

Najefikasniji način za filtriranje vode

U zavisnosti od vaših potreba imamo različita rešenja za filtriranje vode.

Za prečišćavanje vode za piće preporučujemo Aqua Filter koji se postavlja ispod sudopere. Ovo je ugradni kućni filter za vodu i uz njega dobijate slavinu za istakanje prečišćene vode. Cena ovog filtera sa pumpom je 61.500,00 rsd, a bez pumpe 52.890,00 rsd. Sadrži pred i post filter sa aktivnim ugljem koji uklanja teške metale i sva druga zagađenja koja se mogu naći u vodi koju pijete.

Za omekšavanje vode efikasno rešenje je Aqua Soft omekšivač.

Ukoliko želite aparat za vodu koji možete postaviti u vašu kancelariju ili domaćinstvo, a koji direktno filtrira gradsku vodu upotrebe plastičnih balona preporučujemo Aqua Star prečišćivač vode.

Za sve informacije i savete oko prečišćavanja vode nazovite na 063 567 212 .

Pravi izbor za zdravlje Vaše porodice, na samo jedan klik od Vas